ΣΚΟΠΟΣ

O σκοπός του HIC είναι να προωθήσει το θεσμό του coaching στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το coaching είναι μια συνεργατική, επικεντρωμένη στη λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, συστηματική διαδικασία, στην οποία ο Coach (ή και Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης) διευκολύνει την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης, της εμπειρίας της ζωής, την αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του coachee (πελάτη). Το coaching ξεκλειδώνει το δυναμικό ενός ανθρώπου (coachee) για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. To coaching διέπεται από αυστηρές αρχές και αυστηρό κώδικα δεοντολογίας. Οι εταίροι δεσμεύονται ότι θα υπηρετούν τις αρχές αυτές και θα υποστηρίζουν και θα προωθούν την εξάπλωση των αρχών και της ορθής επαγγελματικής πρακτικής του coaching.
Επίσης …