ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΛΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ

SENIOR PROFESSIONAL MEMBER

Απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες Coaches με 80 ώρες ελάχιστο χρόνο, ολοκληρωμένων συνεδριών.

 • Coaches που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σε επίπεδο Coaching Certification, Advanced Certificate ή Diploma in Coaching.

 • Coaches που είναι Ενεργά Μέλη επίσημων φορέων π.χ. ICF, AC, EMCC ή/ και κατέχουν σχετικά επίπεδα πιστοποίησης (accreditation).

 • Επαγγελματίες Coaches οι οποίοι δρουν σε κάθε επαγγελματική συνεργασία μέσα στα πλαίσια της ηθικής και της αρμόζουσας δεοντολογίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ

PROFESSIONAL MEMBER

Απευθύνεται σε:

 • Coaches που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (AC) σε επίπεδο Coaching Certification, ή Diploma in Coaching.

 • Coaches που είναι Ενεργά Μέλη επίσημων φορέων π.χ. ICF, AC, EMCC ή/ και κατέχουν σχετικά επίπεδα πιστοποίησης (accreditation) και των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογούνται μεμονωμένα βάσει των σχετικών διαδικασιών του Ινστιτούτου.

 • Επαγγελματίες Coaches, οι οποίοι δρουν σε κάθε επαγγελματική συνεργασία μέσα στα πλαίσια της ηθικής και της αρμόζουσας δεοντολογίας όπως ορίζεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Coaching, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις και ύστερα από αξιολόγηση.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ

EXECUTIVE MEMBER

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Εταιρειών και Team Managers, οι οποίοι υποστηρίζουν τις αρχές και τη σχετική δεοντολογία του Coaching τόσο σε εργασιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

 • Στελέχη Εταιρειών και Team Managers που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες και παράλληλα να ενταχθούν σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης / πιστοποίησης.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ

AFFILIATE MEMBER

Απευθύνεται σε:

 • Coaches που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή/και σεμινάρια στις αρχές , δομές και τα εργαλεία του Coaching.

 • Coaches που είναι Μέλη επίσημων φορέων π.χ. ICF, AC, EMCC.

 • Νεοεισερχόμενοι στο χώρο του Coaching, οι οποίοι δρουν σε κάθε επαγγελματική συνεργασία μέσα στα πλαίσια της ηθικής και της αρμόζουσας δεοντολογίας.

 • Στελέχη Εταιρειών και Team Managers που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες και παράλληλα να ενταχθούν σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης / πιστοποίησης.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ

BASIC MEMBER

Απευθύνεται σε:

 • Μελλοντικοί συνάδελφοι στο χώρο του Coaching, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει τα πλαίσια της ηθικής και της αρμόζουσας δεοντολογίας.

 • Υποστηρικτές των βέλτιστων πρακτικών του Coaching που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες και παράλληλα να ενταχθούν σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης / πιστοποίησης.

 • Σπουδαστές και Φοιτητές.

ΕΓΓΡΑΦΗ